Kincsesláda

A mûemlékvédelem lehetõségei

Magyarországon az építésügyi törvény értelmében a kiemelkedõ történeti, építészeti és néprajzi értékekkel rendelkezõ építményeket, azok tartozékait a törvényben szabályozott, hatósági védelemben kell részesíteni. Az országos mûemlékjegyzék szerint "védett" objektumok száma több mint tízezer. Somogyban 538. A védelem lehet "mûemlék" - mely a legjelentõsebbekre vonatkozik - vagy "mûemlék jellegû". A csak homlokzati értékekkel bírók a "városképi jelentõségûek". Azonban a törvényben szabályozott szempontoknak megfelelõ épületek, romok, szobrok és sírjelek az országosan még fellelhetõ, nagyszámú, helyi jelentõségû objektumoknak csak a töredékét jelentik.

Ma nem védi törvény a Balaton-parti, századfordulós villasorokat, vagy a népi építészeti szempontból jelentõs falvainkat, ahol nemegyszer 80-100 jellegzetes, hagyományõrzõ és mindenképpen megõrzésre, védelemre érdemes házat találunk. Ilyen például Somogy megyében Kötcse, Kisbajom, Szulok, Somogydöröcske, s e körbe tartozik több, Balaton-parti teleülésünk is.

Ha az ember nyitott szemmel jár, falvainkban vakolatdíszes házak sorát látja, melyek meghatározói a faluképnek. Sajnos elõfordul az is, hogy a vakolatdíszeket eltávolítják a tulajdonosok, nem kellõ hatósági odafigyelés miatt, vagy a hagyományos ablakszemeket lecserélik az éppen kaphatóra. Pusztulnak a majorok, az elhagyott, a mai mezõgazdaság számára már felesleges magtárak, a régi olajütõk és szeszfõzdék, az út menti keresztek és a régi temetõk sírjelei. Természetes, hogy ezek az objektumok nagy számuk - vizsgálataink szerint 4 ezer - és az országosan mért, összehasonlító szempontok alapján nem tartozhatnak a mûemlékek sorába. A helyi önkormányzatok feladata ezeknek az objektumoknak helyi törvénnyel történõ védelme.

Egy település karakterét nemcsak a mûemlék épületek, hanem a rá jellemzõ, hagyományos településszerkezet, a hagyományos utcaképek, az utcát alkotó jellegzetes házak, azok telepítése, tömege, homlokzata és részletei is alkotják. Ez az eltérõ arculat ad egyéni, sajátos vonzerõt a településnek, az ott lakók és az ide látogató idegenek számára is.

Somogy 1100 éves történelmét, a román, gót, reneszánsz, majd barokk, klasszicista, végül a századforduló körül a romantika, az eklektika és a szecesszió építészeti stílusai, valamint 538 mûemlék, mûemlék jellegû és városképi jelentõségû épület õrzi.

Szép számban lelhetõk fel Somogyban középkori emlékek, közülük is legnevezetesebb talán az 1091-ben alapított somogyvári bencés apátság. Számos román és gótikus stílusú templom - mint Kõröshegyen, Telekiben, Szenyérben vagy Buzsákon - õrzi a XI-XV. század építészeti sajátosságait. Az 1061-ben alapított zselicszentjakabi bencés apátság Kaposvár legjelentõsebb mûemléke.

Az országos megyei mûemlékmentõ munka óriási jelentõsége, hogy szinte valamennyi középkori eredetû mûemlékünk helyreállítása, állagmegóvása megtörtént. Sajnos a mûemléki romok õrzése megoldatlan, sok közülük áldozatul esik az idõjárás, de nemegyszer az emberi rongálásnak is.

Legjelentõsebb középkori romok Somogyban a somogyvámosi, az ádándi Hetye-dûlõi, a Balatonlelle-rádpusztai vagy a Somogyszentpál-varjaskéri templomok. De a körbe tartozik a XV. századi, Kerekiben lévõ, úgynevezett Fejérkõ vára is.

Reneszánsz emlékeink közül talán a legjelentõsebb az Ötvöskónyi szõlõhegyen lévõ, sarokbástyás Báthory-várkastély, melynek régészeti feltárására sor került, de sajnos nem történt meg a romterület mûemléki helyreállítása.

A XVII-XVIII. századra jellemzõ a barokk stílus. Ekkor épült legtöbb egyházi mûemlékünk, valamint sor került több középkori templom átépítésére is. A kolostorok építésének idõszaka is ez, ekkor épülnek az andocsi, a nagyatádi, a segesdi és a mesztegnyõi ferences kolostorok. Számos kis falusi templom mellett olyan országos jelentõségûek is épültek, mint a balatonkeresztúri vagy a berzencei katolikus templom.

E században a nagy elõképek - mint Fertõd, Nagycenk vagy Gödöllõ - után indult meg megyénkben a kastélyépítészet is. Somogyban 56 mûemléki védelem alatt álló és 116 helyi jelentõségû kastély és kúria található.

Forrás: www.somogy.hu 
Szerző: Lõrinczné dr. Szabó Tünde 

vissza